سندرومی به نام سریالی کردن زندگی واقعی/ مراقب آثار سو مجموعه های داستانی بر ارتباطات خانوادگی باشیم
دیگر کسی از سریال های بلند که از ۱۰۰ قسمت فراتر می روند تعجب نمی کند، برخی مخاطبان با این سریال ها نه تنها تفریح که زندگی می کنند و حتی ممکن است پس از پایان آن دچار دلتنگی و افسردگی شوند که در روانشناسی روز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.