زینب پاشا اسطوره بصیرت و مقاومت زن ایرانی
تبریز- در روزگاری که زن ایرانی،منفعل در اندیشه های متحجرانه در پستوی زندگی نقش کمرنگ در تاریخ داشت وبرای فقروتبعیض ،به جز مردان یکی یارای اعتراض ومقاومت نداشت وشاه مالک جان ومال مردم بود همه ایالت ها بویژه در آذربایجان که ولیعهد نشین شده بود زنی ازتبریز زینب پاشا که اسطوره بصیرت و مقاومت شداز خطه آذربایجان بپا می خیزد.