۷ کاری که افراد ناموفق همیشه در شروع روز انجام می‌دهند
افراد ناموفق اغلب فواید ورزش صبحگاهی را نادیده می‌گیرند و آن را به عنوان چیزی که به سادگی «برای آن وقت ندارند» کنار می‌گذارند.