شهدای شاخص سال 1403 را بشناسیم
سازمان بسیج مستضعفین مطابق هر ساله شهدای شاخص خود را معرفی کرد . شهدای شاخص سال 1403 شهید مظفر خالید، شهید صالح العاروری و شهید مرضیه حدیدچی است که در ادامه به معرفی این شهدای گرانقدر می پردازیم .