پیشگیری مرکز نفس «لرستان» از ۱۳۲ سقط جنین/تولد۷ نوزاد در قالب طرح نفس
مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان گفت؛ مرکز نفس «لرستان» تا کنون توانسته است از ۱۳۲ مشاوره سقط جنین صدرصد جلوگیری کند.