شمع امید کودکان محروم و نیازمند سرزمینمان باشیم
یک بانوی جهادگر اهوازی گفت : تنها آرزویم این است که هیچ کودکی شب را گرسنه سر بر بالین نگذارد و دغدغه ای جز درس خواندن نداشته باشد .