نور السماء محفلی قرآنی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان
نورالسماء محفلی قرآنی در یکی از مساجد شهر بوشهر است که در ماه مبارک رمضان برنامه های قرآنی زیاد و متنوعی با هدف تربیت فرزندان منتظر در عصر انتظار انجام داده است.