اینفوگرافی| فرزند آوری ؛ تأملی بر آیات قرآن در خصوص رازق بودن خدا
اینفوگرافی زیرتأملی است بر آیات قرآن کریم که حجت تمامی است بر کسانی که اقتصاد و معیشت را دلیل عدم فرزندآوری می دانند که خداوند رازق است و روزی بندگان را می دهد .