روابط آزاد، منجر به ازدواج دیر هنگام دختران و پسران جامعه می شود
روابط بی قید و آزادانه در دختران و پسران با این تفکر که آزاد باشیم و در قید و بند ازدواج قرار نگیریم سبب شده است که ازدواج زود هنگام را پذیرا نباشند.