آیا کودکانمان اموال ما هستند؟!
واژه «کودک کار» تا همین چندسال قبل تصاویر کودکانی که سر چهارراه‌ها فال و گل می‌فروشند و... را به خاطر می‌آورد،‌ اما به مدد گسترش استفاده از فضای مجازی این واژه تعریف دیگری هم پیدا کرده است و با اضافه شدن واژه «مجازی» به این ترکیب، با شکل دیگری از کودکان کاری مواجه شدیم که حدود قانونی دقیق و مشخصی هم برای احقاق حق آنها درنظر گرفته نشده است.