تولید در دولت شهید رئیسی رونق گرفته بود
کار آفرین صنعت فولاد گفت : شهید رئیسی پیگیری مجدانه‌ای برای رفع مشکلاتی داشت که بر سر راه اقتصاد و تولید در کشور بود و امیدواریم پس از ایشان نیز مسئولان ادامه دهنده راه او باشند و موجب پیشرفت و توسعه کشور شوند.