اردبیل در عزای سیدالشهدای خدمت گریست
مردم حسینی اردبیل در گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و همراهانش در پیاده رو عالی قاپو در زیر بارش باران بهاری ‌که اشک های مردم را همراهی می کردند برای قدردانی از رئیس جمهور شهید و همراهانش از کوچک و بزرگ و پیر و جوان ‌و زن و مرد همه آمده بودند.