در راستای طرح جوانی جمعیت فرهنگ‌سازی و آموزش باید در اولویت قرار گیرد
کارشناس مامایی گفت: در راستای طرح جوانی جمعیت فرهنگ‌سازی و آموزش باید در اولویت قرار گیرد که مستلزم ازدیاد نیروی مامایی و بهداشتی در مراکز بهداشتی می‌باشد.