ایمان و صبر زنان غزه ، جهان را شگفت زده کرده است / ناقوس نابودی اسرائیل از جنگ 33 روزه به صدا در آمده است
عضو کمیته مکتب شهید سلیمانی کرمان با بیان اینکه صبر و استقامت زنان جبهه مقاومت همه را شگفت زده کرده است و همین امرجایگاه ویژه ای در نابودی هیمنه رژیم جعلی اسرائیل دارد