فرزند ملت انقلابی ایران به شهادت رسید
رئیسی در برابر مردم خاضع بود و در مقابله ی با دشمنان مردم و دشمنان نظامی اسلامی به نهایت شجاع و قدرتمند بود. او شاگرد مکتب امام و شهید بهشتی بود هم مدیر بود و هم مدبر و خستگی ناپذیر تلاش می کرد.