بازدید مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) از مؤسسه خیریه شبانه روزی دختران ولیعصر (عج)
مسئول بسیج جامعه زنان استان خراسان جنوبی با حضور در موسسه خیریه با معلم پیشکسوت ، همسر و فرزند شهید دیدار و از زحمات و خدمات ایشان در عرصه تعلیم و تربیت و خدمات اجتماعی تجلیل کرد.