رفع نیاز، مشکلات و گرفتاری های انسان یکی از برنامه های بنیادی و اساسی دین اسلام است
یک مشاور خانواده یکی از برنامه های بنیادی و اساسی دین اسلام را رفع نیاز، مشکلات و گرفتاری های انسان عنوان و اظهار کرد: دین الهی برای کسی که به دیگران کمک و گره از کار آنها باز کرده اجر و پاداش دنیوی و اخروی در نظر گرفته و چگونگی برآوردن حاجات مردم را بیان کرده است و نیز کمک نکردن به دیگران را زشت شمرده و وعده عذاب الهی می دهد.